บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อปี 2531 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 และนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2537 ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2558 บริษัท ฯ ได้ขยายฐานการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการโครงการ ดิ อะวอร์ด ป่าตอง ในรูปแบบคอนโดมิเนียม ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ อะวอร์ด ป่าตอง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ภูเก็ตฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ปี 2560 บริษัท ฯ ปรับนโยบายการประกอบธุรกิจ โดยให้บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดให้บริษัท ฯ และบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อจำหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนจำหน่ายพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการให้บริการเช่าพื้นที่ระยะสั้นและระยะยาว

เดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง
เดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง
ภูเก็ต
เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่
เดอะ ซิตี้ หาดใหญ่
สงขลา
ดิ อะวอร์ด ป่าตอง
ดิ อะวอร์ด ป่าตอง
ภูเก็ต
นิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม
ลำพูน