นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้า บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอการเรียกร้องการให้รับสินบนการชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการทำลายความไว้วางใจ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการร่วมกันกระทำการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อพรรคพวกโดยมิชอบด้วยกฎหมายผลประโยชน์ในที่นี้ไม่จำกัดเฉพาะในรูปของตัวเงินเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และบริษัทฯ ได้มีการประเมินการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น มีการเตรียมความพร้อม คิดหาวิธีแก้ไขปัญหา และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสให้เอื้อต่อการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลภายนอกด้วย

นโยบายว่าด้วยการให้และรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักกฏหมายของประเทศชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณที่ดีงาม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้

  • การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดควรจะเป็นการรับโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกี่ยวข้องคนรู้จักการรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงมูลค่าพอสมควรไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือ ลำบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้
  • บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าคู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีพบการกระทำที่น่าสงสัยของผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียว่าอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีการทุจริต หรือปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่
คุณกิ่งกาญจน์ วงศ์หทัยไพศาล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
อีเมล: kingkan.vo@western.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์: 02-5635254
หรือร้องเรียนมาที่ บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่4 หมู่11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

หลังได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ มีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

  • ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน
  • ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน ดำเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนำผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปหากต้องมีการลงโทษทางวินัย สั่งลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษด้วย และหากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจสั่งลงโทษ ให้เสนอเป็นลำดับขั้นไปจนถึงผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อ เท็จจริง การดำเนินการ และการสั่งลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร โดยผ่านผู้ บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไปเพื่อขออนุมัติปิดเรื่องและสำเนาเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบและรายงานแก่ประธานกรรมการบริหารรองประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีมาตรการคุ้มครองการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังนี้

  • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
  • บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายว่าด้วยการให้การสนับสนุน

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเยาวชน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน บุคลากร ส่งเสริมกิจการและนโยบายของภาครัฐ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนทั้งด้านการเงิน และวิธีการอื่นๆตามสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้การสนับสนุน โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานผล และการติดตามผล เพื่อปรับปรุงการให้การสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป.• บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยมุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะบริจาคเพื่อการกุศลด้วยวิธีการต่างๆ ตามสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริจาคเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จึงมีขั้นตอนและควบคุมรายการการบริจาคเพื่อการกุศล โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานผล และการติดตามผลการบริจาค เพื่อนำมาปรับปรุงให้การบริจาคในครั้งถัดๆไป มีประสิทธิภาพที่ดี และเกิดผลดีมากยิ่งขึ้น