การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่า รากฐานธุรกิจที่มั่นคงคือการที่บริษัทฯ ต้องเติบโตไปพร้อมๆกับการสร้างประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักมาตรฐานสากล และตามกฏเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของประเทศไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทเวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินกิจการด้วยคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ

นโยบายและทิศทางองค์กร
บริษัท เวิลด์ คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน โดยได้สร้างนโยบายในด้าน ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

 • สิทธิของผู้ถือหุ้น
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอ่างเท่าเทียมกัน
 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเเปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฏหมาย

3. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริจาคเพื่อการกุศลด้วยวิธีการต่างๆ ตามสมควรเเละมีขั้นตอนและควบคุมรายงานการบริจาคเพื่อให้การกุศล

4. นโยบายว่าด้วยการให้การสนับสนุน

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้การสนับสนุน

5. นโยบายว่าด้วยการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นมาตราฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 • การต่อต้านการทุจริต
 • การเคารพสิทธิมนุษยชน
 • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 • การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม