ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2020
2019
2018
วันที่ เวลา หลักทรัพย์ หัวข้อ รายละเอียด
15 เม.ย. 2563 07:33 WORLD แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (แก้ไข) รายละเอียด
13 เม.ย. 2563 07:33 WORLD แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียด
02 เม.ย. 2563 07:33 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาบริษัทจดทะเบียน เพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และการขยายระยะเวลาการเพิกถอน KTECH รายละเอียด
06 มี.ค. 2563 07:33 WORLD อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 7 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติแก้ไขและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข) รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (แก้ไข) รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 WORLD งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด
02 มี.ค. 2563 07:33 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 13 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) รายละเอียด
18 ก.พ. 2563 07:33 WORLD อนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
27 ม.ค. 2563 07:33 WORLD แจ้งความคืบหน้าการเปลี่ยนรอบปีบัญชี บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
14 ม.ค. 2563 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2562 รายละเอียด
14 ม.ค. 2563 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) รายละเอียด
14 ม.ค. 2563 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
14 ม.ค. 2563 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด
วันที่ เวลา หลักทรัพย์ หัวข้อ รายละเอียด
09 ธ.ค. 2562 07:33 WORLD มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
26 พ.ย. 2562 07:33 WORLD การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด เพิ่มอีกร้อยละ 16.67 รายละเอียด
20 พ.ย. 2562 07:33 WORLD การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด (แก้ไข) รายละเอียด
15 พ.ย. 2562 07:33 WORLD การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหุ้นสามัญ บริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด รายละเอียด
06 พ.ย. 2562 07:33 WORLD เปลี่ยนรอบบัญชีและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (แก้ไข) รายละเอียด
05 พ.ย. 2562 07:33 WORLD เปลี่ยนรอบบัญชีและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด
15 ต.ค. 2562 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (แก้ไข) รายละเอียด
15 ต.ค. 2562 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) รายละเอียด
15 ต.ค. 2562 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
15 ต.ค. 2562 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียด
06 ก.ย. 2562 07:33 WORLD มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
31 ก.ค. 2562 07:33 WORLD งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขหัวข้อข่าว) รายละเอียด
30 ก.ค. 2562 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2562 รายละเอียด
30 ก.ค. 2562 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
30 ก.ค. 2562 07:33 WORLD งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
30 ก.ค. 2562 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละเอียด
19 เม.ย. 2562 07:33 WORLD เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยของ WORLD และจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 1 บริษัท รายละเอียด
11 เม.ย. 2562 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2562 รายละเอียด
11 เม.ย. 2562 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 เม.ย. 2562 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 เม.ย. 2562 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียด
08 มี.ค. 2562 07:33 WORLD แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท รายละเอียด
24 ม.ค. 2562 07:33 WORLD แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
22 ม.ค. 2562 07:33 WORLD ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม (เพิ่มเติม) รายละเอียด
15 ม.ค. 2562 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข) รายละเอียด
15 ม.ค. 2562 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2561 รายละเอียด
15 ม.ค. 2562 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
15 ม.ค. 2562 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
15 ม.ค. 2562 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงิน และการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวโยงกันด้านความช่วยเหลือทางการเงิน รายละเอียด
วันที่ เวลา หลักทรัพย์ หัวข้อ รายละเอียด
20 พ.ย. 2561 07:33 WORLD อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) รายละเอียด
09 พ.ย. 2561 07:33 WORLD ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯสอบถาม รายละเอียด
02 พ.ย. 2561 07:33 WORLD อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2561 รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียด
12 ต.ค. 2561 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
28 ก.ย. 2561 07:33 WORLD มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
20 ส.ค. 2561 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2561(แก้ไข) รายละเอียด
02 ส.ค. 2561 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2561 รายละเอียด
01 ส.ค. 2561 07:33 WORLD งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียด
01 ส.ค. 2561 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
01 ส.ค. 2561 07:33 WORLD งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 พ.ค. 2561 07:33 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งการดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายเพิกถอนซึ่งครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนแล้ว และเพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบ Q3/60 ภายในกำหนด รายละเอียด
15 พ.ค. 2561 07:33 WORLD มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 รายละเอียด
23 เม.ย. 2561 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงิน , กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 , แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก แก้ไข รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2561 รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงิน , กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 , แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
11 เม.ย. 2561 07:33 WORLD กรรมการลาออก รายละเอียด
19 มี.ค. 2561 07:33 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียด
01 ก.พ. 2561 07:33 SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 07:33 WORLD คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2560 รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 07:33 WORLD สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 07:33 WORLD งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 07:33 WORLD อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด