โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)